Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2019

Oświata, opieka wychowawcza oraz szkolnictwo wyższe
425 671 101 zł